Wednesday, 10 July 2013

ഭൂരിപക്ഷവും ജനാധിപത്യമൂല്യവും...

കേവല ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമെന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുമാത്രമാണെന്ന അബദ്ധധാരണയിൽ നിന്നാണ്... ജനാധിപത്യം ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭരിക്കാനാകാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യപങ്കാളിത്തം നൽകി ചെറിയൊരു ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയമാത്രമായി ജനാധിപത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണണം... ജനാധിപത്യം വളരെ വിശലമാണ്... പട്ടാളഭരണം പോലെയോ ഏകധിപത്യം പോലെയോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസവുമല്ല... ജനം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ജനാധിപത്യം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്... അതുകൊണ്ടാണ് സാമൂഹികമായ വളർച്ചയുടെ അന്തരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ രാജ്യത്തും ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങൾ വിത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്... 

ജനാധിപത്യമെന്നാൽ 51% പേരുടെ ശരിയല്ല... മറിച്ച് 100% ശരികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ 51% പേരുടെ പിന്തുണയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്... ശരിയും തെറ്റും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം നോക്കിയുമല്ലല്ലോ... അതുപോലെയാണ് ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ഭൂരിപക്ഷമടിസ്ഥാനത്തിലാകരുതെന്ന് കരുതുന്നത്...  രാജ്യത്തെ എല്ലാവിധ ജനങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം... വിശാലമായർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്... അതില്ലാത്തവരാണ് കേവലം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന മാന്ത്രിക നമ്പറിൽ തൂങ്ങി ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്... അത് മോബോക്രെസിയുടെ നിലവാരമേയുള്ളൂ... തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന നിയമപരമായ തൊടുന്യായം... 100% ശരി എന്നത് 100% മാർക്ക് നൽകുന്നതുപോലെയല്ല... ഒരു ഭരണം... കുറെ കള്ളികൾ വരച്ച് അതിനുള്ളിലെ ചാട്ടങ്ങളൂമല്ല... ഓരോ തീരുമാനത്തിന്റെ പിന്നിലും ഇന്ന് ജനാധിപത്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണഗണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം... അതിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവെയ്ക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന മോബൊക്രസിയുടെ ന്യായമുണ്ട് പക്ഷേ ജനാധിപത്യമല്ലായെന്ന് മനസിലാക്കണം... 

50% ശതമാനത്തിൽ താഴെയല്ല മറിച്ച് 90% വോട്ട് കിട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ... അവർക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം ജനാധിപത്യമാണോയെന്ന് നിശ്ചയിക്കനാകില്ലായെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം... ഉദാഹരണം... 90% വോട്ട് കിട്ടിയ ഭരണകക്ഷി ഹിന്ദു മതം ഒഴിച്ച് മറ്റ് മതങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു... അത് ജനാധിപത്യമല്ല... ഫാസിസമാണ്... അതേ സമയം 50% വോട്ട് കിട്ടാത്ത പാർട്ടി കേവലം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നു... ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഏതൊരു മതത്തിലും വിശ്വാസിക്കാം... ആരാധിക്കാം... അതാണ് ജനാധിപത്യം... അത്തരം മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളൂന്ന സമൂഹമാണ് ജനാധിപത്യസമൂഹം... ഓരോ തീരുമാനത്തിലും ജനാധിപത്യബോധം വിളിച്ചോതുന്നതായിരിക്കണം...

ജനാധിപത്യരാജ്യത്തും ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും... അതുകൊണ്ട് ഫാസിസം നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്... ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജനത തീരുമാനിക്കുന്നു... ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയം മാത്രം മതി... ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് കരുതി അതിനേയും ജനാധിപത്യമെന്ന് വിശേഷിക്കാമോ... 

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാപനമാണ്... അതിനാവശ്യമായ നിയമനിർമ്മാണമാകണം, ജനപ്രതിനിധികളൂടെ കർത്തവ്യം... ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ പട്ടാളത്തിനോ മറ്റൊരു ഏകാധിപതിക്കോ വിപ്ലവകാരികൾക്കോ അധികാരമില്ല.. അതേ സമയം രാജ്യത്ത് നിയമവ്യവസ്ഥ കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ നില‌നിർത്തേണ്ടതും ആഭ്യന്തര-വിദേശ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഭരണാധികാരികളൂടെ കടമയാണ്... അതിന് കോട്ടം വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോടതിയോ പട്ടാളമോ അല്ല്ലെങ്കിൽ ജനം തന്നെ, അവരുടെ അധികാരങ്ങളുടെ പരിധികൾ ലംഘിച്ചാൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന ന്യയം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവഗണിക്കേണ്ടിവരും...

പട്ടാളമെന്നാൽ അതിർത്തി കാക്കാൻ മാത്രമല്ല... ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ താറുമാറായാൽ ഭരണാധികാരികളൊടൊപ്പം നിന്ന് ജനത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവരാണ്... അതേസമയം രാജ്യം പൂർണ്ണമായും ആഭ്യന്തരകലാപത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത് തടയേണ്ടത് ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു... അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, സൈന്യം താൽക്കാലികമായി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നതിനെ ജനാധിപത്യപരമല്ലെങ്കിൽക്കൂടി എതിർക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്... ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ മരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് താൽക്കാലികമായി സൈന്യം ഇടപെടുന്നതല്ലേ രാജ്യത്തിന് നല്ലത്... എന്നതാണ് യുക്തി... പ്രക്ഷോഭം കത്തിക്കയറി നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നത് നോക്കി അതിർത്തിയിലെ ബാരക്കിൽ സൈന്യം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്ത് പ്രയോജനം... സ്ഥിരമാണോ താൽക്കാലികമാണോ എന്നത് സൈന്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടിവരും എന്നന്നതുകൊണ്ട് സൈനീക നടപടിക്കല്ല മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്... മറിച്ച് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർ ജനാധിപത്യപരമായി കാര്യങ്ങളെ കാണണമെന്നാണ്... നിയമവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കണം...

"ജനാധിപത്യം പട്ടളഭരണത്തിലൂടെ" എന്ന മുദ്രവാക്യമൊന്നുമില്ല... രണ്ട് പേർ തെരുവിൽ തല്ല് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന മൂന്നാമൻ രണ്ട് പേരേയും ബലമായി തള്ളിമാറ്റി താൽക്കാലികസമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു... അതുപോലെയുള്ള ഇടപെടലുകളെ ജനാധിപത്യരാജ്യത്ത് പട്ടാളത്തിന് നിർവഹിക്കാനുള്ളൂ... എത്രയും പെട്ടെന്ന് താൽക്കാലിക സർക്കാരിന് അധികാരം കൈമാറുകയും... അധികം താമസിയാതെ അവരും പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കണം... ജനാധിപത്യം പുലരട്ടെ... മൂല്യങ്ങളും...
Post a Comment